• 1 EIS-Stocktrophy: 4.12., 10.12., 07.01.
  • 2 EIS-Disco: 11.12., 08.01., 12.02., 11.03.
  • 3 Disco-EISStocktrophy: 27.11.
  • 4 Nikolaus on Eis: 06.12.15
  • 5 EIS-Puck-Challenge: jeden dritten Sonntag im Monat